O galerii


MĚSTSKÁ GALERIE Karlovy Vary, s.r.o. (dále jen MGKV)

I. Účel galerie

  1. MGKV je zřízena k účelu kvalitní prezentace především místní a regionální výtvarné kultury prostřednictvím výstav a příslušných propagačních prostředků - katalogů, prospektů, plakátů, mediálních relací atp.
  2. MGKV napomáhá specifickými výstavními projekty propagaci města a jeho kulturního života zejména v těchto oblastech:
    • rozvoje vztahů s partnerskými městy (např. recipročními výstavami výtvarníků z partnerských měst) .
    • podpory významných kulturních událostí a aktivit ve městě (např. Zahájení lázeňské sezóny, MFF, Tourfilm apod.)- reflexe významných osobností výtvarného a kulturního života Karlových Varů (např. výstava laureátů Ceny města K.V.)
  3. MGKV působí jako výtvarné centrum a kontaktní místo uměleckých spolků Karlových Varů

II. Organizační struktura

Jednatel MGKV jmenuje poradní sbor složený ze zástupců Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců, Krajské umělecké asociace a zástupce profesionálních výtvarníků karlovarského regionu působících mimo tyto spolky.
Poradní sbor
- se  podílí na dramaturgii výstav
- posuzuje a připomínkuje výběr exponátů
Členové poradního sboru:
Václav Balšán, člen Krajské umělecké asociace
ing. arch. Michal Karas, člen Krajské umělecké asociace
ak. soch. Jiří Kožíšek, člen Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců
Eduard Milka, člen Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců
ak. mal. František Tumpach, nezávislý
  

Ostatní struktura a statutární orgány MGKV (jednatel, valná hromada atd.) se odvíjejí od formy zřízení této instituce.

III. Financování činnosti

K realizaci základního poslání uvedeného pod body A). B), C) získává MGKV finanční prostředky v zásadě dvěma způsoby:
1) Z prodeje originálů výtvarných děl, příp. zprostředkovatelskou činností
2) Z grantových a dotačních titulů, příp. sponzorskými dary
ad 1) MGKV není sbírkotvornou institucí , prodej originálů výtvarných děl organizuje a zprostředkovává jako profilová prodejní galerie v režimu komisního prodejeza podmínek stanovených mandátními smlouvami s jednotlivými autory. Jako zprostředkovatel může galerie působit mezi potenciálním zájemcem a kmenovým výtvarníkem (např. v oblasti výtvarného dořešení interiérů hotelů, restaurací, v oblasti užité grafiky atp.).
ad 2) MGKV hledá v případě konkrétních výstavních projektů možnosti jednotlivých grantových schémat pro jejich naplnění a využití. Počítá i s financováním výstav samotnými výtvarnými spolky, které mají možnost využít nejen grantů města, kraje, ale v případě společných projektů s německými spolky např. grantů Českoněmeckého fondu budoucnosti nebo Cíl 3.

IV. Výstavní činnost

Galerie uspořádá v průběhu roku 4-5 výstav na kterých představí tvorbu především regionálních výtvarníků. Autorské výstavy budou 14ti denní a nebudou na sebe přímo navazovat. Zůstane tak mezi nimi dostatek prostoru a času k prodeji výtvarných děl ostatních kmenových výtvarníků. 
Další oblast směřování výstavních projektů se bude odvíjet od spolupráce MGKV s karlovarskými výtvarnými spolky a jejich účasti na společných projektech a workshopech se zahraničními výtvarnými spolky.

V. Doplňkový program

  1. propagační a reklamní grafika
  2. poradenství a zprostředkování návrhů realizace interiérů (např. hotelů, penzionů, restaurací, obchodů, kanceláří apod.), včetně jejich výtvarného řešení
  3. zápůjční (leasingová) služba výtvarných děl pro různé příležitosti a výše uvedené interiéry